6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ VE MUVAFAKATNAME


Veri Sorumlusu: (Balcıoğlu Grup Standart İzolasyon ve Yapı Materyalleri San. Tic. A.Ş. ) Bundan sonra standartustakulubu olarak anılacaktır.

İŞBU AYDINLATMA METNİ standartustakulubu İLE KİŞİSEL VERİ SAHİBİ ARASINDA İMZALANMIŞ OLAN SÖZLEŞMEYE EK OLARAK DÜZENLENMİŞTİR.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. İşbu muvafakatname ile tarafınızca gerek üyelik aşamasında ve gerekse üyeliğinizin devamı boyuncastandartustakulubune sağlanan tüm kişisel verilerinizin standartustakulubu nezdinde aşağıda detayları belirtilen sebep, amaç ve yöntemlerle, standartustakulubu tarafından kendi sistemlerine kaydedileceğini, muhafaza edileceğini, bu sistemlerde depolanacağını, verilerin değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun olarak açıklanabileceğini, aktarılacağını, devralınacağını, sınıflandırılacağını ve mevzuatın öngördüğü şekilde işleneceğini kabul etmekte ve KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklarınızın da açıklandığı işbu muvafakatnameyi okuyup anladığınızı ve onayladığınızı beyan etmektesiniz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: standartustakulubu, müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, sizlerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair bilgilendirmelerden haberdar edilmesi ve tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgileri, adres bilgileri, iletişim bilgileri ve sair kişisel verileri elde eder, kaydeder, güvenlikli sistemlerinde depolar, muhafaza eder, değiştirir, yeniden düzenler, mevzuata uygun biçimde açıklar ve aktarır, devralır, sınıflandırır, işler ya da verilerin kullanılmasını engeller.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarma Amacı: standartustakulubu, kişisel verilerinizi mevzuat hükümlerine uygun olarak Türkiye’de mukim olan çalışanlarına, görevlilerine, denetçi ve danışmanlarına, iştiraklerine ve grup şirketlerine, kartlı ödeme sistemleri kurum ve kuruluşlarına, tarafınıza verilecek olan hizmetlerin veya faaliyetlerin yürütülmesi için hizmet alınan veya birlikte çalışılan iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına, kamu kurum ve kuruluşlarına; standartustakulubu’nun bizzat veya alt yükleniciler eliyle sağladığı ürün veya hizmetlerin verilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, sizlerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair bilgilendirmelerden haberdar edilmesi, tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, istatistiklerin tutulması, şirket içi planlamalar yapılması, marketing ve bilgi araştırmaları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla veri aktarımı yapılabilir. Ayrıca standartustakulubu, ilgili mevzuat uyarınca raporlanması gereken bilgiler ile kamu otoriteleri tarafından istenen bilgileri, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla mezkûr otoritelere raporlar. Bu madde kapsamında aktarılan verileriniz, aktarımın gerçekleştiği üçüncü kişiler tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir ya da verilerin kullanımı engellenebilir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz, internet sayfaları, hizmet verilen ya da satış yapılan noktalar aracılığıyla sözlü ve/veya yazılı olarak ya da güvenlikli elektronik ortamlar aracılığıyla ve hizmet ifası gereği akdedilen sözleşme uyarınca toplanabilir.

KVKK’nın 11. Maddesinde Belirtilen Haklarınız: Kişisel verilerin sahibi sıfatıyla aşağıdaki haklarınızı, KVKK kapsamında veri sorumlusu olan standartustakulubu’ne başvurarak kullanabilirsiniz:
a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) kişisel verilerinizin KVKK’nın ilgili maddesine göre silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİ MUVAFAKATNAME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, bildirdiği her türlü kişisel bilginin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yukarıdaki aydınlatma metnini okuduğunu, incelediğini, değerlendirip anladığını ve KVKK kapsamında kişisel verilerin aydınlatma metninde belirtildiği üzere işlenmesine ve aktarılmasına açık onayının olduğunu, kanunun tanımış olduğu haklarını bildiğini ve içeriğini okuyup anladığı aydınlatma metnindeki bilgilendirmeler çerçevesinde kişisel verilerinin işlenip yine aydınlatma metninde belirtilen kişilerle paylaşılmasına muvafakat ettiğini ve bu kapsamda standartustakulubu tarafından telefon, email, sosyal medya hesapları gibi tüm kişisel verilerim kullanılarak tarafıma yukarıdaki amaçlarla bilgilendirme yapılmasını kabul ve beyan eder…../…./…………..

Kişisel Veri Sahibi -Üye
Adı Soyadı :

İmza :